Konferencja pn. „Wyzwania dla pomocy społecznej”

W dniu 26 listopada 2019r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chełmnie wraz ze Stowarzyszeniem Ludzie – Ludziom w Chełmnie zorganizowały konferencję pn. „Wyzwania dla pomocy społecznej” w Auli Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Chełmnie. Spotkanie zostało przygotowane w efekcie dyskusji wywołanej po V Forum Pomocy Społecznej w Toruniu zorganizowanym przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu…

Obchody Dnia Pracownika Socjalnego. Zobacz Laureatki roku 2019

21 listopada obchodzimy Dzień Pracownika Socjalnego – to święto wszystkich służb społecznych. Codzienny kontakt z człowiekiem potrzebującym wymaga wyjątkowych umiejętności i predyspozycji. Zatem w szeroko rozumianej pomocy społecznej służbę pełnią ludzie wyjątkowi, o szczególnej wrażliwości i poczuciu odpowiedzialności. Powiat Chełmiński, w imieniu którego działa Zarząd Powiatu w Chełmnie, doceniając rangę odpowiedzialności za pracę z ludźmi, przyjął…

PROGRAM KOREKCYJNO – EDUKACYJNY DLA OSÓB STOSUJĄCYCH PRZEMOC W RODZINIE.

DLA OSÓB STOSUJĄCYCH PRZEMOC W RODZINIE

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie zgodnie z art. 6 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie /Dz.U. z 2015 r. poz. 1390 tekst jednolity/ realizuje program korekcyjno-edukacyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie.

Oddziaływania korekcyjno-edukacyjne wobec osób stosujących przemoc w rodzinie kierowane są w szczególności do osób skazanych za czyny związane ze stosowaniem przemocy w rodzinie oraz innych osób, które zgłoszą się do uczestnictwa w programie.

Informacja o zatrudnieniu po przeprowadzonym naborze uzupełniającym na stanowiska pracy do realizacji projektu: „Efektywne rozwiązania dzięki wspólnym działaniom – testowanie modelu wsparcia”

  Informacja o zatrudnieniu po przeprowadzonym naborze uzupełniającym na stanowiska pracy do realizacji projektu: „Efektywne rozwiązania dzięki wspólnym działaniom – testowanie modelu wsparcia” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, Oś IV „Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa”   W wyniku przeprowadzonego naboru uzupełniającego zatrudnione zostaną następujące osoby: Pani…

Zgłaszania kandydatów na członka Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych.

W dniu 16 października br. opublikowano w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego pod poz.5449 ogłoszenie Starosty Chełmińskiego z dnia 10 października br. w sprawie zaproszenia organizacji pozarządowych, fundacji oraz jednostek samorządu terytorialnego działających na terenie powiatu chełmińskiego do zgłaszania kandydatów spośród swoich przedstawicieli na członka Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych.